Algemene voorwaarden

Versie: juli 2023

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Drijfveerkracht verzorgde diensten. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk bevestigd door Drijfveerkracht.

In deze voorwaarden kunt je de volgende subonderwerpen lezen:

 1. Voorwaarden diensten
 2. Voorwaarden producten
 3. Intellectueel eigendom
 4. Aansprakelijkheid
 5. Toepasselijk recht

1. Voorwaarden diensten

1.a Coaching

Particuliere coaching

Particulieren schaffen een coachpakket aan. Dit pakket geeft recht op zes sessies van één uur. De volledige betaling wordt vooraf gedaan.

Zakelijke coaching

De coachingssessie duurt per keer gemiddeld 60 minuten, maar kan uitlopen tot 90 minuten. Er wordt voor de zakelijke markt gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte tijd.

Inplannen, verzetten en afzeggen

Afspraken worden ingepland op basis van mogelijkheid in de agenda van de cliënt en coach.

Een sessie verzetten kan kosteloos wanneer dit tijdig bij de coach kenbaar wordt gemaakt. Wanneer er binnen 24 uur wordt afgezegd of verzet (behalve bij overmacht, dit wordt bepaald door de coach), dan wordt de sessie wel in rekening gebracht.

1.b Opleiding of workshop

Voor de inhoud van de specifieke opleiding of workshop verwijzen we graag naar de informatie op de site www.drijfveerkracht.nl Daar vind je per workshop of opleiding informatie over:

 • De studiebelasting
 • Het aantal begeleidingsuren
 • Gewenst opleidingsniveau
 • Voorwaarden voor deelname (bijvoorbeeld voorafgaande opleidingen of workshops)
 • Voorwaarden voor certificering

Inschrijven

Inschrijving geschiedt op de website via aankoop in de webshop. Door inschrijving aanvaard je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Drijfveerkracht bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Drijfveerkracht behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

Drijfveerkracht is opgenomen in het CRKBO-register (Centraal Register Kort Beroep Onderwijs) en mag vrijgesteld van BTW factureren wanneer de opleiding/begeleiding bijdraagt aan het verbeteren van de toekomstige uitvoering van het beroep. Op de website is een onderverdeling gemaakt van opleidingen/workshops met 0% BTW en 21% BTW. Bedrijven kunnen de BTW terugvorderen bij de Belastingdienst. Drijfveerkracht zal dan verzoeken om het KvK-nummer en het BTW-nummer van de opdrachtgever of de organisatie die de opdracht verstrekt.

De opleiding of workshop

Na inschrijving en betaling kun je aangeven de begeleiding persoonlijk te willen ontvangen of in een (kleine groep). De prijs blijft hetzelfde, de begeleidingstijd neemt toe afhankelijk van de groepsgrootte. De data van de bijeenkomsten worden met jou afgestemd (wanneer je de eerste bent) of doorgegeven (wanneer je aansluit bij een groep).

In groepen wordt persoonlijke informatie met elkaar gedeeld. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, laat je weten dat je zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie van anderen.

Drijfveerkracht streeft naar kwaliteit van de inhoud en begeleiding. Na afronding ontvang je een online evaluatie. De online cursus dient binnen één jaar te zijn afgerond (inclusief het recht op één herkansing van de theoretische gedeelten.)

Annulering en wijzigingen

Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.

Je hebt 14 dagen om, zonder opgaaf van reden, kosteloos te annuleren. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf/werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt er geen bedenktijd.

Een persoonlijke begeleidingssessie kun je kosteloos verzetten wanneer dit tijdig bij de begeleider kenbaar wordt gemaakt. Een groepsdatum kan alleen (bij tijdig aangeven) worden verzet, wanneer de begeleider en groepsleden akkoord gaan.

Wanneer er binnen 24 uur wordt afgezegd of verzet (behalve bij overmacht, dit wordt bepaald door de begeleider), dan vervalt het recht op kosteloos verzetten. Het bedrag van de sessie wordt dan in rekening gebracht of als volbracht beschouwd.

Omstandigheden

In verband met de dan geldende wet- en regelgeving omtrent gezondheid en afstand bij persoonlijk contact, zal de deelnemer ten alle tijden eerlijke en volledige informatie geven over de gezondheidstoestand. Wanneer deelname daardoor niet mogelijk is, zal de begeleiding online geschieden of worden verzet.

Als, door omstandigheden, een bepaalde opleiding of workshop niet door kan gaan, zal Drijfveerkracht binnen afzienbare termijn zorgen voor een vervangende opleiding of workshop. Indien vervanging niet mogelijk is en Drijfveerkracht de opleiding of workshop annuleert, zal Drijfveerkracht het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op (aanvullende) schadevergoeding; iedere aansprakelijkheid zijdens Drijfveerkracht is uitgesloten.

Drijfveerkracht behoudt het recht om aangekondigde docenten en/of begeleiders te vervangen. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Drijfveerkracht zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld planning of de locatie) als inhoudelijk (door actualiteit) aan te passen.

1.c Trainingen en lezingen

Prijzen

Prijzen in deze prijsopgave zijn exclusief BTW, zoals vermeld op de pro-forma, en jaarlijks onderhevig aan een (inflatie)correctie. Voor facturatie geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voor BTW-vrijgestelde organisaties en/of particulieren mag Drijfveerkracht zonder BTW facturen, dankzij een CRKBO-registratie (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

Verzetten of annuleren

 • Verzetten: kosteloos tot twee maanden voor trainingsdatum (indien ook mogelijk in de agenda van de trainer van Drijfveerkracht), 20% van het totale bedrag (zoals omschreven in deze offerte) bij verzetten binnen twee maanden van de trainingsdatum, 100% bij het verzetten binnen één week van de trainingsdatum.
 • Annuleren: 20% van het totale bedrag (zoals omschreven in deze offerte) bij annulering tot twee maanden voor trainingsdatum, 100% bij annulering binnen vier weken.

De verplichtingen die Drijfveerkracht aangaat ten aanzien van leveranciers (bijvoorbeeld catering of locatie) betreffende het programma in deze opdrachtbevestiging, komen bij annulering of verzetten volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers

Bij opdrachtverstrekking wordt uitgegaan van het aantal deelnemers dat wordt vermeld in de offerte. Bij aanmelding van een (groot) aantal extra deelnemers moet er een extra trainer worden aangetrokken,(waarvoor de kosten aanvullend geoffreerd zullen worden.)

Wet en regelgeving

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van dan geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent afstand en gezondheid. Wij verwachten dat de opdrachtgever de deelnemers van te voren informeert over de regels en de voorwaarden van deelname. Wanneer de geldende maatregelen het persoonlijk bijeenkomen beperken, zal Drijfveerkracht een training of lezing via een online programma verzorgen. Tevens is het mogelijk dat de bijeenkomst hybride wordt vormgegeven: een aantal mensen op de locatie aanwezig en een aantal volgen online.

2. Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan lossen we dat graag op met een persoonlijk contact en een kopje koffie of thee. Maar mocht de klacht over de dienstverlening van Drijfveerkracht blijven bestaan, dan kun je voor de klachtenprocedure kijken op de website https://www.drijfveerkracht.nl/klachten/

3. Intellectueel eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen Drijfveerkracht toe. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Drijfveerkracht verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Drijfveerkracht daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

4. Aansprakelijkheid

Met het geven van de opleiding, workshops en begeleiding aanvaardt Drijfveerkracht een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Drijfveerkracht geleverde producten en diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Drijfveerkracht de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Drijfveerkracht noch de trainers, begeleiders en coaches zijn enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

Drijfveerkracht is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de locatie van persoonlijk contact.

Drijfveerkracht is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Drijfveerkracht verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde opleiding, workshop of begeleiding.

5. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Drijfveerkracht en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.